For Greek Speakers

Η Μαρία Δαμιανάκθ είναι διαπιςτευμζνθ ορκωτόσ διαμεςολαβθτισ, κάτοικοσ τθσ επαρχίασ του Κεμπζκ ςτον Καναδά. Ζχει αναλάβει διαιτθςίεσ διενζξεων ςε μεγάλο φάςμα ειδικοτιτων και ςε πολλζσ χώρεσ ςτο διάςτθμα των τελευταίων 25 ετών.

Κατά τθν διάρκεια παραμονισ τθσ,παλαιότερα, ςτο Λιχτενςτάϊν εξοικειώκθκε με το περιεχόμενο τθσ Συμφωνίασ τθσ Χάγθσ. Αυτι θ εμπειρία που απζκτθςε εκεί ςυνζβαλε ςτο να διεγείρει το ενδιαφζρον τθσ ςε διαιτθςίεσ και διαπραγματεφςεισ μεταξφ κρατών που ςυνορεφουν, ςε διάςτθμα 20 ετών και πλζον.

Η Μαρία Δαμιανάκθ άρχιςε να διαμεςολαβεί ςε ςυνδικαλιςτικζσ διαφορζσ το 1985 και από τότε ζχει επεκτείνει τον τομζα τθσ και ςε άλλα πλαίςια. Επί του παρόντοσ εςτιάηεται ςτθν διαιτθςία εργαςιακών διενζξεων, οικογενειακών, τραπεηικών, κρθςκευτικών διαηυγίων, πολιτιςτικών διαφορών κακώσ και διεκνών οικογενειακών διαφορών.

Επί πλζον τθν ενδιαφζρει ιδιαίτερα, τόςο ςε προςωπικό όςο και ςε επαγγελματικό επίπεδο, θ Συμφωνία τθσ Χάγθσ τθσ 25θσ Οκτωβρίου 1980 ςτα αςτικά πλαίςια τθσ διεκνοφσ απαγωγισ παιδιών. Η Μαρία Δαμιανάκθ ειδικεφεται ςε διαιτθςίεσ προ-κατά και μετά τθν αίτθςθ μιασ υποκζςεωσ που υπάγεται ςτθ Συμφωνία τθσ Χάγθσ επί των αςτικών πλαιςίων τθσ διεκνοφσ απαγωγισ παιδιών. Ζχει εργαςκεί ςε περιςςότερεσ από 60 υποκζςεισ που ζχουν διευκετθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Συμφωνίασ τθσ Χάγθσ.

Η Μαρία Δαμιανάκθ ζχει ηιςει και εργαςτεί ςε διάφορεσ χώρεσ και ζτςι απζκτθςε τθν ικανότθτα να κατανοεί απολφτωσ και να διευκετεί ςφμφωνα με τισ ειδικζσ ανάγκεσ και πολιτιςτικζσ αξίεσ που εμπλζκονται ςτισ διεκνείσ διαιτθςίεσ και ςε άλλεσ διενζξεισ.

Η Μαρία Δαμιανάκθ είναι μζλοσ του Εκτελεςτικοφ Συμβουλίου του οργανιςμοφ
« Οικογενειακι Διαιτθςία Καναδά», μζλοσ του Συμβουλίου *AMFQ, για πολλά χρόνια μζλοσ του οργανιςμοφ *“ ACR ” (*AFM/SPDR) Διεκνοφσ, Οικογενειακοφ και Εμπορικοφ τμιματοσ, του
οργανιςμοφ « Διαμεςολαβθτζσ πζραν ςυνόρων » και μζλοσ του οργανιςμοφ « Διευκζτθςισ
Διενζξεων Τμιματοσ *ABA ». Συχνά δίνει διαλζξεισ ςε νομικζσ ςχολζσ με κζματα ςχετικά με τισ
Διαιτθςίεσ ςτα πλαίςια τθσ Συμφωνίασ τθσ Χάγθσ. Η πρώτθ ςειρά των άρκρων τθσ ζχει
δθμοςιευκεί ςτο « Συμφωνία τθσ Χάγθσ και Διαιτθςία»